Proces výstavby polyfunkčnej budovy OREMUS - LOGMAN

Názov stavby: Polyfunkčná budova Trebišov - Juh
Miesto: Trebišov, p.č. 2012/5, 07501 Trebišov
Stavebníci: Oremus estate s.r.o., č. 53, Malá Bara 076 32, Logman a.s., Bratislava
Projektant: Mars združenie projektová a inžinierska kancelária, Košice
Zhotoviteľ: Weinberg'93 s.r.o.
Budova Oremus - Logman
Vypracovanie projektu:
08/2008
Termín začatia výstavby: 11/2008
Ukončenie výstavby: 06/2009
Otvorenie stavby: 07/2009

Základné údaje
Obostavaný priestor: 12782 m3
Zastavaná plocha: 1162 m2
Plocha miestností: 2789 m2

Účelom stavby je vytvorenie novej polyfunkčnej budovy so zameraním na zdravotníctvo. Stavba je situovaná v južnej časti mesta medzi ulicami  SNP a MRŠ. Výstavba si nevyžiadala žiadne terénne úpravy, nakoľko terén, na ktorom sa stavba realizovala je rovinatého charakteru.
Výstavba objektu Oremus - Logman Výstavba objektu Oremus - Logman Výstavba objektu Oremus - Logman Výstavba objektu Oremus - Logman


Stavba a jej situovanie sú pevne dané polohopisne vzdialenosťami od hraníc pozemkov. Stavba nevplýva na zhoršenie životného prostredia. Počas realizácie stavby bol investorom zabezpečený pravidelný odvoz odpadu z priestorov pozemku. Počas prevádzky budovy je zabezpečený pravidelný odvoz komunálneho odpadu.

Prevádzkovateľom stavby "polyfunkčnej budovy" sú dvaja stavebníci - firma Oremus estate s.r.o. a Logman a.s. Bratislava. Užívateľmi stavby su obidvaja stavebníci a v nájomnom vzťahu lekáreň, očná optika a lekári s privátnou praxou.

Nakoľko je objekt určený pre verejnosť, je navrhnutý v súlade s požiadavkami zabezpečujúcimi užívanie stavby osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu. Pre splnenie všetkých kritérií je v samotných murovaných šachtách pri prednom a vstupnom vstupe situovaný osobný výťah a nákladný výťah.

V rámci priestorov lekárne je navrhnutá miestnosť na oddelené uchovávanie liekov, liečiv, pomocných látok, zdravotníckych pomôcok a doplnkového sortimentu s možnosťou ich uchovávania pri zníženej teplote podľa požiadaviek výrobcov a Slovenského liekopisu. Koncepcia skladovania v lekárni je v súlade so zákonom č. 198/2001 Z.z. Lekáreň je vybavená uzatvorenou nádobou určenou na zber liekov nespotrebovaných fyzickými osobami.

Na základe projektových stanovísk boli dodržané požiadavky podľa dotknutých orgánov:

  • Mesto Trebišov - Mestský úrad, oddelenie výstavby, územného plánovania, ŽP a mestských komunikácií - urbanisticko-architektonické riešenie
  • SPP a.s. - plynofikácia stavby
  • VVS a.s. - vodovodná a kanalizačná prípojka
  • VSE a.s. - elektrická prípojka
Pred začatím zemných prác zodpovedný pracovník zabezpečil v teréne vyznačenie trasy podzemných vedení inžinierskych sietí a iných prekážok. Pracovníci vykonávajúci zemné práce boli oboznámení s druhom inžinierskych sietí, ich trasami, hĺbkou a ich ochrannými pásmami.

Pri realizácii stavby boli dodržané všetky bezpečnostné predpisy ochrany zdravia v rámci zákonov, predpisov a nariadení.